Рискове и усложнения при по-големите размери импланти на гърди

(Проф. д-р Юрий Анастасов, дмн)

Абстракт

Авторът представя своето виждане за естетични резултати при аугментационната мамапластика, като посочва анатомичните ограничения при подмускулното имплантиране. При надмускулното или поджлезното имплантиране са известни редица недостатъци – засилване на птозата, риплинг, опипване и очертаване на импланта, по-честа капсулна контрактура и тн. Подмускулното имплантиране има за цел да се избегнат повечето от недостатъците на надмускулното имплантиране, но има неудобството, че при импланти с размер над 300 см³, степента на покриване на импланта от мускула е все по-малка, колкото размерът на импланта става по-голям. На практика след определени размери подмускулното имплантиране придобива всички недостатъци на надмускулното, към тях се прибавят разкъсвания и травми на мускула, миграция на импланта в нежелани посоки – стернална, аксиларна, шийна или каудална. Поради това е важно да се обясни на пациентките, които смятат, че техните импланти ще са подмускулно имплантирани, да имат предвид, че степента на покритие от мускула е обратно пропорционална на размера на импланта, независимо дали става въпрос за чисто подмускулно или за т.нар. „dual plane” .

Abstract

The author presents his vision for aesthetic results in augmentation mammaplasty , showing the anatomical restrictions of the retropectoral implantation . In retromammary or subglandular implantation are known number of flaws – reinforcement of ptosis, rippling, outlining the implant and more frequent capsular contracture. Retropectoral implantation aims to avoid most of the disadvantages of the retromammary implantation , but has the disadvantage that implants larger than 300 cc left the implant not covered by the muscle in a different extent depending the size of the implant. In practice, in bigger sizes the retropectoral implantation acquire all the shortcomings of the retromammary implantation , adding lacerations and trauma of the muscle, migration of the implant in unwanted directions - sternal , axillar, cephalic or caudal . It is therefore important to explain to patients who believe that their implants will be implanted under the muscle , to keep in mind that the extent of the muscle coverage is inversely proportional to the size of the implant , whether it is done in a purely retropectoral or in the so called "dual plane".

Въведение

Повод за това съобщение на тема размер на имплантите са многократните ни наблюдения върху пациентки с различни усложнения след операции за увеличаване на бюста, при които им е казано, че имплантите им са били поставени подмускулно, а са поставени имланти от 400 кубика и повече. Голяма част от консултираните от нас пациентки предявяват желание за големи размери, сочейки факта, че познават жени с импланти с размери над 400, поставени подмускулно. Tebbets ( 6) описва три възможни локации на импланта – субгландуларно, изцяло ретропекторално и частично ретропекторално, като изтъква предимствата на двойния план при различни типове жлезно – кожна морфология.

Материал и методи

При проверка на таблиците от каталозите на различни производители на импланти, отчитаме, че при размери над 300 кубика, диаметъра на имплантите е над 11 см. При жени с ръст от 165 до 170 см, разстоянието между двете предни аксиларни линии най-често е около 33-34 см или имаме по 14-15 см пекторално мускулно покритие за всяка половина от гръдния кош. Явно ложата на импланта ще трябва да е с по 1 см или повече от диаметъра на импланта, тоест тя ще е от 12-13 см за импланти над 300 кубика, което ще доведе неминуемо до значителни разкъсвания на мускулите предвид и на факта,че импланта не е плосък, а има обем и проекция.

Фиг.1 Трите начина за поставяне на импланта

Фиг.1 Трите начина за поставяне на импланта - ретромамарно, ретропекторално с прерязване на долни инсерции на мускула и изцяло ретропекторално от медиалните части на мускула чрез пълно възстановяване на мускулния достъп в края на опрацията. При импланти с размери до 300 кубика при голяма част от пациентките има възможност за пълно покритие на импланта от мускул и неговото пълно възстановяване.

Ако използваме периареоларен достъп на кожата, то е в случаи на липса на всякаква птоза на гърдата, тогава създаването на ложа става, чрез разслояване по тъп начин в пекторалния мускул, в медиалните му фибри разположени под ареолата. (Фиг. 2) В случаите с умерена птоза и предшестващ обем избираме инфрамамарния достъп, като все пак това оставяме и за избор от самата пациентка.

Фиг.2 Изцяло ретропекторален начин на имплантиране със зашиване на мускулите, които са разслоени по тъп начин.

Фиг.2 Изцяло ретропекторален начин на имплантиране със зашиване на мускулите, които са разслоени по тъп начин.

Фиг.3 Последователно имплантиране на 200, 280 и 350 кубика при една и съща пациентка, като и трите резултата имат своите недостатъци.

Фиг.3 Последователно имплантиране на 200, 280 и 350 кубика при една и съща пациентка, като и трите резултата имат своите недостатъци.

На първата снимка, долните инсерции на пекторалния мускул не са отслоени достатъчно, ареолите сочат надолу, а и обемът изглежда недостатъчен. Резултатът на снимката в средата, въпреки асиметрията на ареоломамиларния комплекс вдясно e все пак е най-приемлив от естетична гледна точка. При последния резултат се вижда, че поради липса на място, импланта се измества каудално, с което се увеличава прекомерно долната трета на гърдата. Това състояние също не е приемливо от естетична гледна точка и има карикатурален аспект. Периареоларният достъп при този случай е със съществени предимства пред субмамарния, тъй като цикатрикса при първоначален субмамарен достъп би бил прекалено забележим, разположен в долната трета на гърдата и извън новата субмамарна гънка, поради прекалено голям имплант за този морфотип пациентка.

Фиг.4 Възможните усложнения при подмускулно имплантиране и невъзможност да се покрие импланта от мускул.

Фиг.4 Възможните усложнения при подмускулно имплантиране и невъзможност да се покрие импланта от мускул.

Всички тези усложнения освен последното се срещат и при другите форми на имплантиране, но рисковете за миграция на импланта в четирите посоки са по -големи, поради движенията на мускула върху по-голяма "сфера"и формата на гръдния кош, която също е сферична. Би следвало да се очаква, че при подмускулно имплантиране има по-рядко риплинг в сравнение с надмускулното, но това не е така, когато голяма част от импланта не е покрит, както това става при по-големите размери.

Фиг.5 Фас преди операция. Фас и профил след „подмускулно”имплантиране на 450 кубика с анатомична форма. Аксиларна миграция и засилване на ефекта раздалечени мамили, което личи най-вече от профилната снимка.

Фиг.5 Фас преди операция. Фас и профил след „подмускулно”имплантиране на 450 кубика с анатомична форма. Аксиларна миграция и засилване на ефекта раздалечени мамили, което личи най-вече от профилната снимка.

Фиг.6 При пациентката от фиг. 5 се направи надмускулно реимплантиране на импланти с кръгла форма от 350 кубика с ограничения на аксиларната миграция и разширение на ложите в медиална посока.

Фиг.6 При пациентката от фиг. 5 се направи надмускулно реимплантиране на импланти с кръгла форма от 350 кубика с ограничения на аксиларната миграция и разширение на ложите в медиална посока.

Фиг.7 Пример за стернална миграция на анатомични импланти с размери от 305 кубика и диаметър от 12 см, с ротация на десен имплант.

Фиг.7 Пример за стернална миграция на анатомични импланти с размери от 305 кубика и диаметър от 12 см, с ротация на десен имплант.

Фиг.8 Пример за добър естетичен резултат според нас използвайки кръгли импланти от 280 кубика и периареоларен достъп.

Фиг.8 Пример за добър естетичен резултат според нас използвайки кръгли импланти от 280 кубика и периареоларен достъп.

Заключение и дискусия

Представените случаи и размишления не ни позволяват с това съобщение да претендираме за изчерпателност по темата. Естетични резултати могат да се видят при различни достъпи, форми и размери на имплантите и затова настояшето съобщение е по-скоро лично виждане за естетичен резултат, отколкото рецепта, която да е валидна при всеки случай. Цифрата 300 кубически сантиметра е по-скоро ориентир за граница, около която вероятността от добро покритие на импланта би била по-голяма. Отчитането на индивидуалните особености в морфотипа, степента на мастно-жлезно покритие, качествата на кожата, степента на птоза и много други фактори са от голямо значение за правилни решения. Наличието на деформации на гръдния кош, асиметрии в позициите на мамилите и субмамарните гънки, както и други особености, като туберозни гърди, асиметрии в обема или птозата създават още по-големи затруднения в избор на размери и форми на импланти, оптимален достъп и тн. Тези въпроси излизат извън целта и обхвата на това съобщение и затова няма да се спираме на тях. Посочените от нас аргументи би следвало да говорят, че би било полезно в информираното съгласие за този вид интервенция да фигурира предупреждение за непълното покритие на импланта при по-големите размери, откъдето следва и по-голяма честота на усложнения присъщи за надмускулното имплантиране, като към тях добавим и недостатъците свързани с травмата на мускулите.


Библиография

  1. Biggs, T. M., and Yarish, R. S. Augmentation mammaplasty:A comparative analysis. Plast. Reconstr. Surg. 1990. 85, 368
  2. Biggs, T. M., Cukier, J., and Worthing, L. F. Augmentation mammaplasty: A review of 18 years. Plast. Reconstr.Surg.1982, 69: 445
  3. Mahler, D., and Hauben, D. J. Retromammary versus retropectoral breast augmentation: A comparative study. Ann. Plast. Surg.1982, 8: 370
  4. Vazquez, B., Given, K. S., and Houston, G. C. Breast augmentation: A review of subglandular and submuscular implantation. Aesthetic Plast. Surg. 1987,11: 101
  5. Tebbetts, J. B. Patient acceptance of adequately filled breast implants using the tilt test. Plast. Reconstr. Surg.2000,106: 139.