I годишна Научна Среща на БАПРЕХ за 2023 ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ

11.02.2023 | Каменград Хотел и СПА | Панагюрище

На 11.02.2023 в Каменград Хотел & СПА ще се проведе първата за годината научна среща на БАПРЕХ с тема "Естетична Хирургия". Поканени да участват са всички пълноправни и асоциирани членове на асоциацията. Традиционно, след научната част на срещата, ще се проведе заседание на пълноправните членовете на асоциацията.

Резюметата за участие в научната програма се подават до Научната Комисия онлайн през формата за участие по-долу. Краен срок за подаване на резюмета 11.02.2023г. вкл.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РЕЗЮМЕТАТА

Отправяме покана за участие с доклади в научната програма от областта на термичните травми.

Резюмета за участие се подават през ОНЛАЙН ФОРМУЛЯРА (вижте по-долу) до 05.02.2023г. вкл. Подадените резюмета ще бъдат разгледани от Научната Комисия, а одобрените доклади ще бъдат включени в научната сесия. Моля, спазвайте изискванията към съдържанието на резюмето!

ЗАГЛАВИЕ
(автор*, съавтор**, съавтор**)

ВЪВЕДЕНИЕ
ЦЕЛ
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
РЕЗУЛТАТИ
ДИСКУСИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
КЛЮЧОВИ ДУМИ: първа, втора, трета ...

__
* афилиации автор
** афилиации съавтор
** афилиации съавтор

Научна Програма

09:00
НАЧАЛО

09:10 - 10:30
НАУЧНИ ДОКЛАДИ

11:00
КАФЕ ПАУЗА

Заседание на БАПРЕХ

11:30 – 13:00

  1. Кандидатури за редовно членство в БАПРЕХ.
  2. Приемане на нови асоциирани членове.
  3. Прекратяване на асоциирано членство на специализанти.
  4. Нередовни членове.
  5. Конференции и конгреси.
  6. Разни.

13:00 – 14:00 ОБЯД