III годишна Научна Среща за 2022 и ОС на БАПРЕХ РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЯ

На 05.11.2022 в Рослин Централ Парк хотел в бул. Витоша 106, 1463 София ще се проведе третата за годината научна среща на БАПРЕХ с тема "Реконструктивна Хирургия". Поканени да участват са всички пълноправни и асоциирани членове на асоциацията. След научната част на срещата, ще се проведе ОС на БАПРЕХ във връзка с провеждане на избори за нов Управителен съвет и органи на асоциацията.

Резюметата за участие в научната програма се подават до Научната Комисия през онлайн формата за участие по-долу. Краен срок за подаване на резюмета 30.09.2022г. вкл.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РЕЗЮМЕТАТА

Отправяме покана за участие с доклади в научната програма от областта на Реконструктивната Хирургия.

Резюмета за участие се подават през ОНЛАЙН ФОРМУЛЯРА (вижте по-долу) до 30.09.2022г. вкл. Подадените резюмета ще бъдат разгледани от Научната Комисия, а одобрените доклади ще бъдат включени в научната сесия. Моля, спазвайте изискванията към съдържанието на резюмето!

ЗАГЛАВИЕ
(автор*, съавтор**, съавтор**)

ВЪВЕДЕНИЕ
ЦЕЛ
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
РЕЗУЛТАТИ
ДИСКУСИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
КЛЮЧОВИ ДУМИ: първа, втора, трета ...

__
* афилиации автор
** афилиации съавтор
** афилиации съавтор

ФОРМА ЗА ПОДАВАНЕ НА РЕЗЮМЕТА