II годишна Научна Среща на БАПРЕХ за 2022 ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ

На 18.06.2022 в Hotel Palace Sunny Day Resort в к.к. Слънчев Ден ще се проведе втората за годината научна среща на БАПРЕХ с тема "Естетична Хирургия". Поканени да участват са всички пълноправни и асоциирани членове на асоциацията. Традиционно, след научната част на срещата, ще се проведе заседание БАПРЕХ за пълноправните членовете на асоциацията.

Резюметата за участие в научната програма се подават до Научната Комисия през онлайн формата за участие по-долу. Краен срок за подаване на резюмета 30.05.2022г. вкл.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РЕЗЮМЕТАТА

Отправяме покана за участие с доклади в научната програма от областта на термичните травми.

Резюмета за участие се подават през ОНЛАЙН ФОРМУЛЯРА (вижте по-долу) до 30.05.2022г. вкл. Подадените резюмета ще бъдат разгледани от Научната Комисия, а одобрените доклади ще бъдат включени в научната сесия. Моля, спазвайте изискванията към съдържанието на резюмето!

ЗАГЛАВИЕ
(автор*, съавтор**, съавтор**)

ВЪВЕДЕНИЕ
ЦЕЛ
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
РЕЗУЛТАТИ
ДИСКУСИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
КЛЮЧОВИ ДУМИ: първа, втора, трета ...

__
* афилиации автор
** афилиации съавтор
** афилиации съавтор

ФОРМА ЗА ПОДАВАНЕ НА РЕЗЮМЕТА

НАУЧНА ПРОГРАМА

Заседание на БАПРЕХ

11:30 – 13:00

  1. V-та НК на БАПРЕХ.
  2. Подготовка за Отчетно изборно събрание. Предложения за промени в
    устава и нов УС на БАПРЕХ.
  3. Разни

13:00 – 14:00 ОБЯД