I годишна Научна Среща на БАПРЕХ за 2022 ТЕРМИЧНИ ТРАВМИ

На 26 февруари 2022г. в Хотел "Орловец" - Пампорово ще се проведе първата за годината научна среща на БАПРЕХ с тема "Термични травми". Поканени да участват са всички пълноправни и асоциирани членове на асоциацията. Традиционно, след научната част на срещата, ще се проведе заседание на пълноправните членовете на асоциацията.

Резюметата за участие в научната програма се подават до Научната Комисия онлайн през формата за участие по-долу. Краен срок за подаване на резюмета 10.02.2022г. вкл.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РЕЗЮМЕТАТА

Отправяме покана за участие с доклади в научната програма от областта на термичните травми.

Резюмета за участие се подават през ОНЛАЙН ФОРМУЛЯРА (вижте по-долу) до 10.02.2022г. вкл. Подадените резюмета ще бъдат разгледани от Научната Комисия, а одобрените доклади ще бъдат включени в научната сесия. Моля, спазвайте изискванията към съдържанието на резюмето!

ЗАГЛАВИЕ
(автор*, съавтор**, съавтор**)

ВЪВЕДЕНИЕ
ЦЕЛ
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
РЕЗУЛТАТИ
ДИСКУСИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
КЛЮЧОВИ ДУМИ: първа, втора, трета ...

__
* афилиации автор
** афилиации съавтор
** афилиации съавтор

НАУЧНА ПРОГРАМА

Заседание на БАПРЕХ

11:30 – 13:00

  1. Кандидатура на д-р Георги Делянов за редовно членство в БАПРЕХ.
  2. Награждаване на победителя в конкурса за специализанти 2021г.
  3. V-та НК на БАПРЕХ.
  4. Обсъждане на документи за работа с гръдни импланти
  5. Проект „Клинични случаи“
  6. Сайт на БАПРЕХ
  7. Разни

13:00 – 14:00 ОБЯД

Хотел Орловец, Пампорово