II годишна Научна Среща на БАПРЕХ – 2021

23.10.2021 | ROSSLYN Central Park Hotel | София

РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЯ

НАУЧНА ПРОГРАМА

Заседание на БАПРЕХ

11:30 – 13:00

  1. Акценти от III международна консесус среща по проблемите на BIA-ALCL
  2. БАПРЕХ - актуално състояние и перспективи.
  3. Разни

13:00 – 14:00 ОБЯД

УЧАСТИЕ В НАУЧНАТА ПРОГРАМА

Изисквания към резюметата

Отправяме покана за участие с доклади в научната програма от областта на реконструктивната хирургия.

Резюмета за участие се подават през ОНЛАЙН ФОРМУЛЯРА (вижте по-долу) до 10.10.2021г. вкл. Подадените резюмета ще бъдат разгледани от Научната Комисия, а одобрените доклади ще бъдат включени в научната сесия. Моля, спазвайте изискванията към съдържанието на резюмето!

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЧАСТИ НА РЕЗЮМЕТО

ЗАГЛАВИЕ
(автор*, съавтор**, съавтор**)

ВЪВЕДЕНИЕ
ЦЕЛ
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
РЕЗУЛТАТИ
ДИСКУСИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
КЛЮЧОВИ ДУМИ: първа, втора, трета ...

__
* афилиации автор
** афилиации съавтор
** афилиации съавтор

ROSSLYN Central Park Hotel | Sofia
www.centralparkhotel.bg