Българска Асоциация по Пластична, Реконструктивна и Естетична Хирургия (БАПРЕХ)

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШЕН РЕД

Дейността на БАПРЕХ се подчинява на Устава на Асоциацията, а Правилникът за вътрешния ред допълва и описва функционирането на комисиите, регламентите за членство, организираната дейност, правата и задълженията на членовете.

І. ВИДОВЕ КОМИСИИ

Видът и съставът на комисиите може да се променя по предложение на Ревизионната комисия или УС след гласуване и одобрение на Общо събрание.

НАУЧНА КОМИСИЯ oрганизира научните прояви, събира и разглежда предложенията за научни съобщения и съставя програмите на заседанията на БАПРЕХ. Тя е натоварена със същите задължения при организиране на конгрес, конференция или симпозиум, както и при участие в научни събития организирани от други организации. Нейна задача е да подпомага развитието и провеждането на продължаващото медицинско обучение. Научната комисия обсъжда и одобрява научни доклади или съобщения за публикуване в сайта на Асоциацията. Тя проучва и дава мнение по повод прилагането или забраната на дискутабилни методи и изделия в пластично-възстановителната и естетична хирургия. Научната комисия проучва и предлага иновативни форми за подпомагане обучението и образованието по ПВЕХ.

РЕВИЗИОННАТА (Контролната) КОМИСИЯ е съставена от редовни членове извън УС. Тя може по всяко време да поиска финансова ревизия от УС, но това е и нейно задължение в края на мандата на УС. Контролната комисия може да бъде сезирана при неизпълнение на задължения на член от УС или на определена Комисия и да предложи на ОС съответни административни наказания.

ЕТИЧНАТА КОМИСИЯ е съставена от членове, за които не са влезли в сила осъдителни присъди по наказателни дела. Етичната комисия започва работа след писмен сигнал от член на Асоциацията или външно лице. Тя констатира, обсъжда и дава становище в рамките на 1 месец след датата на пощенското клеймо или електронната поща. Етичната комисия може да се сезира и въз основа на жалба на пациент. Етичната комисия не само констатира, но има и дисциплинарни функции в следните случаи:

  1. При получен писмен сигнал за нарушение на морално-етичните норми и правила от член на Асоциацията, неприсъствие на повече от 50% от годишните сбирки, уронване на престижа на Асоциацията, Етичната комисия заседава и внася предложение в УС за определено дисциплинарно наказание, предвидено в Устава на БАПРЕХ.
  2. Етичната комисия може да предложи на УС за наказание член, който не прилага правилата за добра практика, а при повторна проява да го предложи за прекратяване на членството му.
  3. В случай на неплатен членски внос 1 месец след изтичането на срока за заплащането му, касиерът изпраща уведомление до съответния член. Ако задължения член не изплати сумата в рамките на 1месец от уведомлението, касиерът внася предложение в УС за наказание на съответния член.

КОМИСИЯТА ЗА НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ  се състои от председател и трима членове. Съставът на комисията се избира от ОС и включва специалисти със значителен професионален и административен опит и авторитет. Предмет на работата на комисията е изготвяне на становища при създаването или актуализацията на всички нормативни документи и актове, регламентиращи дейността, обучението и образованието по специалност Пластично-възстановителна и естетична хирургия. При мащабни проекти, по преценка на комисията, към нея може да се привличат сътрудници както от редовните, така и от асоциираните членове на БАПРЕХ. Комисията съдейства на всички държавни органи и професионални организации като изпраща становищата си по установения ред.

ВРЕМЕННИ КОМИСИИ се назначават по предложение на УС, председателите на комисии или редовен член на Асоциацията. ОС обсъжда и гласува създаване на временни комисии за определена инициатива или дейност, със срок до завършването им.

ІІ. РАЗМЕР, НАЧИН И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ЧЛЕНСКИЯ ВНОС

Размерът на членския внос се обсъжда и приема от ОС на БАПРЕХ по предложение на УС. Внасянето на членския внос се допуска само по банков път в публикуваните в сайта на БАПРЕХ сметки на асоциацията. Срокът за издължаване е до края на месец май на текущата година.

ІІІ. ЗАСЕДАНИЯ НА БАПРЕХ

Датите, градовете и домакините на заседанията на БАПРЕХ за всяка календарна година се определят от научната комисия и се оповестяват от председателя на научната комисия на последното за предходната година заседание на дружеството. Годишната програма на заседанията, включително научната тематика на всяко от тях, се публикуват в сайта на БАПРЕХ до края на предходната календарна година. Промяна на датите може да стане по изключение, след писмено уведомление на всички членове по електронна поща и в сайта на Асоциацията, не по-късно от 1м. преди новата дата. Минималният брой заседания е 3 за година, като поне две от тях трябва да се проведат извън София.

Съвместно с редовните заседания на БАПРЕХ се провеждат научни срещи с предварително уточнена тема от областта на ПВЕХ. В научните срещи могат да участват всички членове на асоциацията, поканени български и чужди лектори, партниращи фирми, специализанти и лекари от други медицински специалности.

Ежегодно се организира и провежда конкурс за най-добър доклад за специализанти по ПВЕХ с парична награда за победителя, преназначена за участие в образователни курсове или форуми по професионален интерес.

За всяко заседание има домакин-организатор, който може да ползва средства от БАПРЕХ за наем на зала и технически съоражения. Препоръчително е заседанията да бъдат организирани в съботен ден. Средствата по престой се поемат от всеки член. Дневният ред трябва да бъде изпращан поне месец преди заседанието и да вкючва детайлен план за разискваните въпроси, както заглавия и резюмета на научните съобщения. В перспектива някои от докладите могат да бъдат публикувани в сайта на БАПРЕХ, който може да включва и онлайн издание.

ІV. РЕДОВНО И АСОЦИИРАНО ЧЛЕНСТВО

Редовното членство в БАПРЕХ изисква кандидатът да е с придобита специалност по ПВЕХ от поне 1 година, да има 2 препоръки от редовни членове на БАПРЕХ и да представи доклад за дейността и професионалните си интереси до момента. Редовно членство се одобрява след представяне, обсъждане и гласуване на кандидатурата от Общото събрание на БАПРЕХ.

БАПРЕХ регламентира асоциирано членство на специализантите и младите специалисти със стаж до 1г. след дипломиране. Това им дава възможност за участие и актив в научно-образователните форуми на Асоциацията и прием за редовно членство след придобиване на специалност. Асоциираните членове могат да присъстват на редовните заседания на дружеството, да участват в обсъжданията, но нямат право на глас при вземане на решения. БАПРЕХ води списък и следи работата на всички практикуващи пластична хирургия лекари, с или без диплома за специалност в страната. За тази дейност отговаря секретаря по организационните въпроси.

V. ВАЛИДНОСТ, ИЗМЕНЕНЕНИЯ В ПРАВИЛНИКА НА ВЪТРЕШНИЯ РЕД

Правилникът за вътрешния ред се предлага за обсъждане и гласуване от ОС на БАПРЕХ на първото заседание на дружеството с нов УС. Той се приема с просто мнозинство. След това той има валидност три години и може да бъде променян само на Общо събрание на Асоциацията.