ЕТИЧЕН КОДЕКС

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Членовете на Българската асоциация по пластична, реконструктивна и естетична хирургия в цялостната си медицинска практика и поведение спазват и се ръководят от Кодекса на професионална етика на лекарите на Република България. Освен това те се задължават:

 1. Да служат на хуманността с пълна отговорност за зачитане достойнството на всички хора, независимо от тяхната расова, етническа, религиозна или политическа принадлежност.
 2. Да се стремят винаги да увеличават знанията си и подобряват медицинските си умения, и да ги правят достояние на пациенти и колеги в полза на професията.
 3. Да практикуват методи за лечение на научна основа и да не общуват професионално с никого, който не поддържа този принцип.
 4. Да се стремят да предпазват обществото и професията от лекари, които са некомпетентни или имат ниска морална репутация.
 5. Да спазват всички закони, честта и достойнството на професията и да си самоналагат висока дисциплина.
 6. Да изобличават пред асоциацията всички случаи на незаконно или неетично поведение от страна на недобросъвестни колеги.
 7. Да оказват пълноценна помощ в случаи на спешност.
 8. Да се въздържат от рекрутиране на пациенти.
 9. Да ограничават размера на професионален доход до медицинската услуга, налагаща се в действителност. Хонорарите трябва да бъдат съизмерими и адекватни на оказаната помощ и професионалната квалификация.
 10. Да прилагат лекарства и медицински изделия само в интерес на здравето на пациента.
 11. Да търсят консултация с колеги при необходимост в съмнителни или трудни случаи, или когато качеството на медицинската услуга може да бъде повишено.
 12. Да пазят тайната на пациента, негови недъзи, или други факти и обстоятелства, станали им известни в процеса на лечение или медицинска практика, освен в случаите предвидени в националното законодателство.
 13. Да зачитат и спазват принципите на медицинската професия и да вземат участие в дейности, свързани с подобряване здравето и благосъстоянието на пациентите.

СПЕЦИФИЧНИ ПРИНЦИПИ

Членовете на Българската асоциация по пластична, реконструктивна и естетична хирургия са длъжни:

 1. Да поддържат висок професионализъм и поведение на достойни членове на асоциацията.
 2. Да бъдат отзивчиви и подхождат отговорно при всякакви публични изяви и дейности свързани със специалността.
 3. Да знаят последствията и дисциплинарните наказания, на които подлежат, в случаите когато:
  • прилагат забранени или нецелесъобразни медицински процедури, изделия или продукти;
  • допускат прояви на медицинска некомпетентност, прекомерно изписване на лекарства или обвинения в сексуален тормоз;
  • извършват неоправдана хирургическа интервенция или прилагат лечение, което не подобрява състоянието и не е в полза на пациента;
  • проявяват непрофесионално поведение или нарушават Етичния кодекс на лекаря в Република България;
  • приемат пациенти чрез реклама, която:
   • представя информация, която може лесно да заблуди или създаде фалшиви или нереални очаквания;
   • подчертава предимствата на методите, които предлага лекаря, като внушава страх или негативни емоции от други алтернативни процедури;
   • представя уменията на лекаря като по-добри от тези на други специалисти със същата квалификация;
   • възвеличава лекаря като единствения, способен да извършва определени пластични операции;
   • включва твърдения за неетично поведение и липса на квалификация на други лекари.
 4. Евентуално възникнали разногласия или конфликти между членовете на асоциацията се разрешават в рамките на колегиалните взаимоотношения, със  съдействието на Етичната комисия