Българска Асоциация по Пластична, Реконструктивна и Естетична Хирургия (БАПРЕХ)

УСТАВ

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТ В ЧАСТНА ПОЛЗА
“БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПЛАСТИЧНА, РЕКОНСТРУКТИВНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ”
( БАПРЕХ) - гр. София

І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. (1) Българската асоциация по пластична, реконструктивна и естетична хирургия (БАПРЕХ), за краткост наричана по-нататък Асоциацията е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за Юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).
(2) СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПЛАСТИЧНА, РЕКОНСТРУКТИВНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ” е отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество. Членовете на Асоциацията отговарят за нейните задължения само до размера на предвидените в този Устав имуществени вноски.

ІІ. НАИМЕНОВАНИЕ

Чл. 2. (1) Сдружението с нестопанска цел ще осъществява дейността си под наименованието “Българска асоциация по пластична, реконструктивна и естетична хирургия”, което може допълнително да се вписва на чужд език.
(2) Всяко писмено изявление от името на сдружението трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, данни за регистрация, вкл. БУЛСТАТ номер.

ІІІ. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

Чл. 3. Седалището на Българската асоциация по пластична, реконструктивна и естетична хирургия е в гр. София 1431, бул. ”Георги Софийски” № 1, Клиника по пластична хирургия на Медицински университет София, общ. Триадица

ІV. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗВЪРШВАНАТА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. Асоциацията осъществява дейност в частна полза съгласно чл. 2 ЗЮЛНЦ, като ще разходва имуществото си за да сътрудничи, подпомага и съветва централните и регионални държавни служби и други институции, в които работят медицински специалисти по всички проблеми на пластично - реконструктивната и естетична хирургия.

V. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Чл. 5. Асоциацията има за цел:

 • да обединява и координира дейността на пластичните хирурзи в България, като по този начин повишава ефективността на специалността в практическа и образователна насока;
 • да подпомага подготовката на специализанти по пластично-възстановителна и естетична хирургия;
 • да оказва съдействие на държавни и други институции за изпълнение на по-горното;
 • да защитава общите професионални, научни и социални интереси на членовете си;
 • да повишава професионалната им квалификация;
 • да предпазва гражданите от непрофесионална намеса на лекари.

Чл. 6. За постигане на целите си Асоциацията ще работи за:

 • съдействие на държавните органи на власт и управление, на централните и регионални медицински служби, организации, комплекси и други при разработване на нормативни актове, концепции, прогнози, програми и планове за организацията и образованието по тази специалност в България;
 • защита на общите професионални, научни и социални интереси на специалистите по пластична хирургия в България;
 • подпомагане на обществените и частни здравни заведения, където се практикува пластична хирургия;
 • ускорено внедряване и популяризиране на научно-техническите постижения на хирургичната практика и наука;
 • сътрудничество на пластичната хирургия с другите медицински специалности;
 • сътрудничество със сродни организации в страната (съюзи, дружества, секции и пр.);
 • повишаване квалификацията на хирурзите;
 • обсъждане актуалните проблеми на хирургичната практика и образование и прави предложения за решаването им;
 • членуване в международни неправителствени организации и поддържане на връзки със сродни организации в чужбина.

VІ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 7. Асоциацията работи за издигане равнището на висшето медицинско образование и следдипломна квалификация по пластична, реконструктивна и естетична хирургия.

Чл. 8. Асоциацията самостоятелно или съвместно с други съюзи, дружества, секции и пр. организира:

 • национални и международни научни прояви, дискусии, творчески срещи и др., както и участие на такива в чужбина;
 • срещи и диалог с ръководители на държавни и обществени организации и с други сродни организации по проблемите на пластичната хиругия и във връзка с опазване здравето на населението;
 • научно-изследователска и събирателска дейност;
 • материално подпомагане на членовете на Асоциацията във връзка с техните проучвания и командиравки в страната, за участие в научни прояви в чужбина и при тежко материално състояние;
 • награждаване изявилите се членове в областта на пластичната, реконструктивна и естетична хирургия;
 • съдейства и дава мнение за акредитацията на обществени и частни лечебни заведения като база за специализация и повишаване на квалификацията;
 • съдейства при организирането на курсове и специализации по пластична, реконструктивна и естетична хирургия;

VІІ. ПРЕДМЕТ НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Чл. 9. Българската асоциация по пластична, реконструктивна и естетична хирургия няма да извършва стопанска дейност.

VІІІ. СРОК

Чл. 10. Сдружението не е ограничено със срок

ІХ. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

УСЛОВИЯ ЗА ЧЛЕНСТВО

Чл. 11. (1) Членове на Асоциацията могат да бъдат дееспособни физически лица, които приемат настоящия Устав, плащат членски внос и отговарят на изискванията, установени в него за съответните кръгове членство.
(2) В Асоциацията могат да членуват и чуждестранни граждани, изявени специалисти в областта на Пластичната, реконструктивна и естетична хирургия, които приемат настоящия устав и не пропагандират идеологически и религиозни теории, нямат забрана да посещават Република България и не работят срещу интересите на държавата ни.
(3) Членове на Асоциацията могат да бъдат и юридически лица, чиято дейност е свързана с пластичната, реконтруктивна и естетична хирургия.

X. ПРИЕМАНЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

Чл. 12. (1) Членство в Асоциацията възниква с факта на участие в учредителното събрание или от последващо приемане при условията на настоящия Устав.
(2) Оформят се следните кръгове членство: редовни членове – само хирурзи с призната по законите на Република България специалност по „Пластична хирургия” и почетни членове – български и чуждестранни лица, отговарящи на изискванията на този Устав, с доказан значителен принос в пластичната, реконструктивна и естетична хирургия.

Чл. 13. Учредители на Асоциацията са взелите решение и подписали учредителния протокол и Устава.

Чл. 14. (1) Приемането на нови редовни членове става по писмена молба на кандидата, отправена до Управителния съвет на Асоциацията, придружена от две препоръки на редовни членове на Асоциацията, една година след придобита специалност, като е препоръчително представянето на доклад за дейността на кандидата.
(2) Молбата по предходните алинеи се отправят до Управителния съвет. Приемането става от ОС по предложение на УС. За приети се считат кандидати с получени 2/3 + 1 от гласовете. Отказът за приемане на нов член се мотивира и лицето се уведомява писмено ведно с мотивите, в срок до 14 дни от вземането на решението.
(3) Неприетите за членство в Асоциацията могат да кандидатстват отново за членство по общия ред.

Чл. 15. Почетните членове се приемат по решение на Управителния съвет на Асоциацията с тяхно съгласие.

Чл. 16. Членовете на Асоциацията имат следните права и задължения:

 • да участват в дейността ѝ;
 • да участват в работата на Общото събрание на Асоциацията. Право на глас и на участие в управителните органи имат само редовните членове;
 • в състава на органите на Асоциацията могат да бъдат избирани само редовните й членове;
 • всички членове плащат годишен членски внос. Членският внос се заплаща по банков път до месец май на текущата година. Касиерът контролира това и изпраща уведомително писмо до неизплатилите се през месец април и внася предложение за изключване до УС най-късно до месец юни на същата година.
 • да изискват обяснения от органите на Асоциацията за неизпълнение на приетите решения и да искат сведения по въпроси, които засягат интересите им;
 • да искат отмяна на незаконните, противоуставните и неправилни решения и действия и бездействия на неговите органи;
 • всички членове имат право на професионална защита от страна на Асоциацията.

Чл. 17. За неизпълнение на задълженията на член на Асоциацията могат да бъдат наложени следните наказания: “забележка”, “предупреждение за изключване” и “изключване”. Тези наказания се налагат от Управителния Съвет.

Чл. 18. Членството в Асоциацията се прекратява при:
(1) Смърт, прекратяване на дейността на Асоциацията, поставяне под запрещение на членуващ, изключване, напускане на Асоциацията.
(2) Всеки член на Асоциацията може да прекрати членството си по всяко време, като писмено извести Председателя на УС и след като си е уредил задълженията към Асоциацията, произтичащи от членството му.
(3) Член на Асоциацията може да бъде изключен, когато нарушава устава или решения на УС, незаплаща членски внос 1 година след изтичане на определения краен срок, или със свои действия уронва престижа на Асоциацията. Предложението за изключване се прави от Председателя на УС след доклад на Етичната или Ревизионната Комисия. Всеки член може да поиска изключването на друг член, извършил нарушение на Устава или решение на УС или уронил престижа на Асоциацията. Предложението се отправя в писмена форма до Председателя на УС, придружено с необходимите доказателства.
(4) Решението за изключване по предходната алинея се взима от УС с мнозинство от 23 от членовете му и може да се обжалва пред ОС в 14 дневен срок от получаването на съобщението. Общото събрание се произнася по жалбата на първото си редовно заседание.
(5) Преди да вземе решението си, УС е длъжен да изслуша предложения член за изключване или да се запознае с неговите писмени възражения. За целта той се поканва да присъства на заседанието на УС или да даде предварителни обяснения.

XI. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕТО

Чл. 19. Органите на управление на Асоциацията са: Общото събрание (ОС), Управителния съвет (УС) и неговият Председател.

Чл. 20. Общото събрание се състои от всички членове на Асоциацията. Право на глас имат само редовните членове.

Чл. 21. Общото събрание е върховен орган на Асоциацията.

Чл. 22. Общото събрание се свиква от УС най-малко веднъж годишно. УС може да свика извънредно общо събрание, когато важни причини налагат това. Извънредно Общо събрание може да бъде свикано и по искане на 110 част от редовните членове, направено пред управителния съвет. Ако управителният съвет не стори това в 14 дневен срок от постъпването на искането за насрочване на заседание на общото събрание, то се свиква от районния съдия.

Чл. 23. Общото събрание се свиква чрез писмена покана или по електронна поща, изпратена до всеки член в най-малко 14 дневен срок преди датата на заседанието. В поканата се посочва датата, часът, мястото на заседанието както и дневният ред. Желаещите могат да поискат предварително да се запознаят с всички документи, доклади, отчети и т.н. които ще се разглеждат на заседанието.

Чл. 24. Заседанието на Общото събрание е редовно, ако е свикано по реда на предходния член и ако присъстват най-малко половината плюс един от редовните му членове. При липса на кворум, заседанието се отлага с 1 час. Ако и след това няма нужния кворум, заседанието се провежда независимо от броя на присъстващите.

Чл. 25. Решенията на Общото събрание се взимат с обикновено мнозинство. Решението за промяна на Устава, за приемането на нови редовни членове, за прекратяване дейността на Асоциацията или сливането й с друго сдружение се взима с мнозинство от 2/3 от присъстващите. С квалифицирано мнозинство от 2/3 се взимат и решенията за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти. Общото събрание може да взима решения по въпроси, несвързани с дневния ред само със съгласието на всички присъстващи членове, имащи право на глас.
Решенията на Общото събрание се вписват в протоколна книга и се подписват от председателя и секретаря на събранието.

Чл. 26. Право на глас при взимането на решенията на Общото събрание имат само редовните членове. Това право се упражнява лично, по електронна поща или с писменна делегация на права за определени решения.

Чл. 27. Общото събрание има право да:

 • приема, изменя и допълва Устава. Тези решения се взимат с квалифицирано мнозинство;
 • определя основните насоки, общите задачи и програми за дейността на Асоциацията;
 • определя броя и избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
 • приема отчетите на Управителния съвет за годишната дейност и го освобождава от отговорност;
 • приема правилниците за организация на работата и другите вътрешни административни актове;

Взима решения по следните въпроси:

 • дава становище относно опасни хирургични техники и медицицински изделия. То се гласува с квалифицирано мнозинство след което УС информира държавните органи и съдейства за налагане на забрана за прилагането им;
 • избира членовете на Етична, Ревзионна и Научна комисии, чиито състав може да бъде променян при редовно събрание на Асоциацията при наличието на кворум;
 • Етичната комисия се състои най-малко от трима члена – Председател и членове. Тя може да се сезира чрез устен или писмен сигнал, както от член на БАПРЕХ, така и от външни лица. Тя има за задача да следи за спазването на правилата за добра практика, както от членовете на БАПРЕХ, така и от други лекари в страната и да изнася тази информация пред органите на Асоциацията - УС и ОС на БАПРЕХ. При писмен сигнал, Етичната комисия е длъжна да представи писмен доклад по случая до УС на БАПРЕХ, най-късно 1 месец след получаването на сигнала. Етичната комисия и УС представят доклад към Етичната комисия на БЛС след решение на УС по случая най-късно месец след вътрешния доклад;
 • по предложение на Етичната комисия – УС взима решение за едно или друго наказание “забележка”, “ предупреждение за изключване” и “изключване”;
 • Научната комисия се състои най-малко от трима члена - Председател и членове. Постоянен член на научната комисия е научният секретар, който е и неин Председател, а останалите двама члена се избират от Общото събрание. Изискванията към научните прояви се определят от Научната комисия, съобразно формата на събитието и/или изискванията за публикация в електронен вид на сайта;
  - Научната и Етичната комисии взимат отношение към предложенията за въвеждане на нови методи или забрана на вече съществуващи;
 • Ревизионната комисия се състои от най-малко трима члена – Председател и членове. В нея не могат да участват членове на УС. Освен контрол на годишния и крайния тригодишен отчет на дружеството, Ревизионната комисия може да бъде сезирана по всяко време, чрез писмен сигнал от член на БАПРЕХ, ако някой член или цяла комисия не си изпълнява задълженията по Устав и при редовно заседание и наличие на кворум прави предложение за промени в състава на комисиите и налагане на санкции.
  - съобразно необходимостта могат да се формират временни комисии с определени задачи, след изпълнение на които те изчерпват своите пълномощия. Дейността на временните комисии се контролира от ОС и УС;
 • приема решения във връзка с резултатите от финансовите ревизии;
 • за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и движими вещи и вещни права над тях;
 • за стопанисване на материалната база на Асоциацията и употребата на другите й материални активи;
 • по всички въпроси, свързани с дейността на Асоциацията;
 • за прекратяването на Асоциацията или нейното преустройство;
 • по обжалваните решения на Управителния съвет, издадени съгласно и по реда на настоящия устав.

Решението на Общото събрание е окончателно.

Чл. 28. Управителният съвет се състои най-малко от петима редовни членове на Асоциацията.

Чл. 29. (1) Управителният съвет ръководи работите на съюза и го представлява съгласно настоящия Устав.
(2) Членовете на УС могат да участват и в други органи и комисии на Асоциацията.

Чл. 30. (1) УС се ръководи от Председател. Той се избира измежду членовете на УС с пряко и тайно гласуване от ОС.
(2) Може да бъде освободен от участие член на УС при продължително боледуване, дълго отсъствие от страната или по други уважителни причини, когато не е в състояние да изпълнява задълженията си.
(3) На овакантеното място в УС се избира нов член от ОС със срок на мандат до края на мандата на действащия УС.
(4) УС има мандат три години. До избирането на нов, старият продължава да изпълнява функциите си;
(5) УС се състои от Председател, Заместик председател, Секретар по научните въпроси, Секретар по организационните въпроси и Касиер.
(6) Секретарят по организационните въпроси има за задача да подпомага дейността на председателя и заместника му, да координира дейността на комисиите, да подпомага организирането на научните форуми, да създава и контролира състава и дейността на регистъра на специализанти, създава и контролира списък на практикуващите с или без специалност в страната.
(7) Касиерът следи и се разпорежда с финансовите въпроси на Асоциацията. Той следи за изплащането на членския внос, за изплащането на такси и задължения към трети лица, наеми или задължения, поддръжка на уеб сайт, преговаря с представители на фирми за спонсорство на събитията на БАПРЕХ или в уеб сайта. Цялата дейност на касиера се съгласува с УС на БАПРЕХ и се контролира от Ревизионната комисия.

(8) Към състава на Асоциацията има технически секретар, който е на хонорар към Асоциацията, като размерът му се определя от УС. Асоциацията има и финансови взаимоотношения с юрист, счетоводител, както и за поддръжка на уеб сайта.

Чл. 31. УС има следните права:

 • предлага на ОС за приемане на нови членове и налага наказания на провинилите се;
 • управлява финансите и имуществото на Асоциацията;
 • разглежда текущи въпроси във връзка с дейността на Асоциацията;

Чл. 32. (1) Председателят на УС се избира за срок от три години и е Председател на Асоциацията. Той я представлява пред държавните и общинските органи, обществените организации, юридическите и физическите лица.
(2) Председателят на Асоциацията организира изпълнението на решенията на ОС и УС и ръководи текущата дейност на Асоциацията.
(3) При невъзможност да упражнява функциите си по уважителни причини Председателят има право да делегира функциите си на заместник-председателя или на друг член на управителния съвет.
(4) Председателят може да бъде преизбиран за неповече от два последователни мандата.

XII. ИМУЩЕСТВО

Чл. 33 (1) Асоциацията може да притежава свое имущество, финансови средства и свой бюджет.
(2) За имуществото на Асоциацията се води регистър.

Чл. 34. Асоциацията може да ползва сгради и помещения, инвентар, медицинска апаратура, краткотрайни и дълготрайни активи предоставени за ползване по съответния ред от общината, държавата и други юридически и физически лица.

Чл. 35. Имуществото на Асоциацията се формира чрез:

 • набиране на членски внос;
 • дарения от физически и юридически лица.

Чл. 36. За всяка календарна година се съставя бюджет и той се отчита ежегодно, при спазване на Закона за счетоводството и другите действащи нормативни актове.

XIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 37. (1) Асоциацията се прекратява по решение на Общото събрание съгласно реда на Устава и.
(2) Прекратяването на Асоциацията се вписва в регистъра за сдруженията с нестопанска цел при Софийски градски съд.

Настоящият Устав е приет на Общото събрание на “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПЛАСТИЧНА, РЕКОНСТРУКТИВНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ ”, състояло се на 01.11.2000 г., изменен от Общото събрание на БАПРЕХ, състояло се на 18.04.2008г., изменен от Общото събрание на БАПРЕХ на 28.09.2012г., изменен от Общото събрание на БАПРЕХ на 23.03.2013г. и изменен от Общото събрание на БАПРЕХ на 04.06.2016г.