Българска Асоциация по Пластична, Реконструктивна и Естетична Хирургия (БАПРЕХ)

ЗА АСОЦИАЦИЯТА

Българската асоциация по пластична, реконструктивна и естетична хирургия е създадена през 2000г. В нея членуват само дипломирани специалисти по пластична хирургия. Основна цел на организацията е осигуряването на качествени и безопасни услуги във всяко от направленията на специалността – реконструктивна хирургия, естетична хирургия и лечение на термичната травма.

БАПРЕХ координира и подпомага дейността на пластичните хирурзи в България, за което работи в тясно сътрудничество с МЗ, БЛС и НЗОК. Изготвя становища по проблемите на специалността, организира научни срещи и събития с оглед повишаване на квалификацията на своите членове, съдейства при изготвянето и усъвършенстването на програмите за специализация и квалификация на лекарите. Информира обществото относно същността, ефекта и рисковете при различните пластично-възстановителни и естетични операции.

БАПРЕХ е член на редица международни организации по пластична и естетична хирургия и участва в съвместни научно-образователни проекти, обучения и консесусни срещи по проблемите на специалността. Ежегодно организира три научни събития, които са отворени за участие на лекари, студенти и медицински специалисти с интереси в пластичната хирургия. От 2017г. БАПРЕХ провежда годишен конкурс за най-добър доклад от специализанти с парична награда за участие в международна форма на обучение и образование по ПВЕХ. С разностранната си вътрешна и международна дейност, асоциацията се стреми да поддържа съвременно ниво и високо качество на медицинските услуги в обхвата на специалността.

Данни на асоциацията

СЕДАЛИЩЕ:
София, общ. Триадица, бул. Георги Софийски №1, Клиника по Пластична хирургия на Медицински Университет - София. БУЛСТАТ/ЕИК: 130446340

Лице и адрес за кореспонденция:
Доц. д-р Даниел Янков, МБАЛ–Варна към ВМА, Отделение по термична травма, пластична, възстановителна и естетична хирургия, ул. Христо Смирненски 3, п.к. 9010, гр. Варна, тел.: +359 52 386426, + 359 884 741 262; ел. поща: yankovplastics@gmail.com

Банкови сметки:
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
IBAN (EUR): BG75FINV91501204378615
IBAN (BGN): BG05FINV91501204378614
BIC/SWIFT: FINVBGSF